Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte)

1221951_27660008
Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsmöte) i Rottnerosfiber Ek.för. 15 april kl. 18.00 i Frykensalen. (Biblioteket i Sunne, ingång vid Saffran & Vitlök)
Agenda enligt stadgar:

 1.  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2.  Godkännande av röstlängden.
 3.  Val av två justeringspersoner.
 4.  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5.  Fastställande av dagordningen.
 6.  Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7.  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller  förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande på ett år.
13. Val av styrelseledamöter och  styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna
Styrelsen/ Börje Wilhelmsson, ordf