Kallelse till föreningsstämma (årsmöte 2016)

Kallelse till föreningsstämma (årsmöte 2016) för Rottnerosfiber Ek.för. 21 april kl. 18.00 i Frykensalen. (Biblioteket i Sunne).

Eventuella motioner lämnas senast 24/3 till styrelsen.


Agenda enligt stadgar:

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av två justeringspersoner.

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

5. Fastställande av dagordningen.

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

10. Budget.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande på ett år.

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

14. Val av revisorer och revisorssuppleant.

15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Välkomna
/Styrelsen